Тел.: 80636696746
          80974103667

На головну сторінку Питання, які виносяться на залік або на іспит

leben@ ua.fm

ПИТАННЯ
з логіки, які виносяться на залік


      1. Логіка як наука, основні етапи її розвитку.
      2. Формальна логіка і її види. Традиційна формальна логіка.
      3. Закони формальної логіки. Формальна і діалектична логіка.
      4. Семіотичний характер логіки. Знак і його види. Значення знаку (структура значення, предметне і смислове значення). Виміри і рівні знакового процесу (синтаксис, семантика, прагматика; об`єктивна мова , метамова).
      5. Поняття (визначення). Методи утворення понять (аналіз, порівняння, абстрагування, синтез).
      6. Поняття і образ. Поняття і ім`я. Взаємозв`язок образу, емоцій і поняття в процесі мислення.
      7. Зміст і обсяг поняття. Співвідношення між обсягом і змістом поняття. Обмеження обсягу і узагальнення понять.
      8. Типи співвідношення обсягів понять.
      9. Види понять.
      10. Поділ понять і його правила.
      11. Визначення понять і його правила.
      12. Судження; його структура (суб`єкт, предикат, зв`язка). Судження і речення.
      13. Основні види суджень.
      14. Поділ суджень: за характером предиката, за якістю зв`язки, за обсягом суб`єкта, за модальністю.
      15. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях.
      16. Співвідношення між судженнями, логічний квадрат.
      17. Складні судження. Логічні та граматичні сполучники. Кон`юнкція, диз`юнкція (строга і нестрога), імплікація, еквіваленція, заперечення.
      18. Таблиці визначень істинності логічних сполучників.
      19. Умовивід. Види умовиводів: безпосередні (перетворення, обернення, протиставлення предикату) й опосередковані (дедуктивні, індуктивні, традуктивні).
      20. Правильність та істинність міркувань.
      21. Поняття силогізму; простий категоричний силогізм; структура простого категоричного силогізму (засновки: більший і менший, висновок; терміни: середній і крайні (більший і менший)).
      22. Фігури й модуси простого категоричного силогізму. Правила простого категоричного силогізму та його модусів.
      23. Складні, скорочені і складно-скорочені категоричні силогізми (полісилогізм, ентимема, сорит, епіхейрема);
      24. Силогізм зі складними, складними і простими засновками (розділово-категоричний, умовно-категоричний, умовно-розділовий).
      25. Логіка висловлювань. Типи висловлювань пропозиційної логіки (логічний закон, логічна суперечність, виконуване висловлювання).
      26. Основні закони логіки висловлювань.
      27. Метод аналітичних таблиць.
      28. Метод таблиць істинності.
      29. Типи відношень між висловлюваннями (сумісність, рівносильність, логічне слідування).
      30. Логіка висловлювань і схеми правильних міркувань.
      31. Індуктивний умовивід і його структура. Правила індукції.
      32. Види індукції (повна і неповна індукція); види неповної індукції;
      33. Метод наукової індукції.
      34. Індуктивні висновки про причиновий зв`язок; методи встановлення причинового зв`язку; помилки в індуктивних умовиводах.
      35. Аналогія проста, поширена, строга, нестрога.
      36. Моделювання та його види.
      37. Мисленний експеримент і його роль у науковому дослідженні.
      38. Гіпотеза та її види. Підтвердження і спростування гіпотези.
      39. Роль гіпотези в науковому пізнанні.
      40. Доведення та його структура.
      41. Види доведення; методи спростування тези; методи підтвердження тези; генетичне доведення; метод підтвердження і спростування тези в генетичному доведенні;
      42. Спростування та його види.
      43. Логічні правила доведення і спростування та їх порушення (паралогізми і софізми).

Успіхів Вам у підготовці до заліку з логіки!Тел.: 80636696746
          80974103667

На головну сторінку Питання, які виносяться на залік або на іспит

leben@ ua.fm

Хостинг от uCoz